Перелік послуг, які надаються департаментом освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

• здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти районних державних адміністрацій та управлінь освіти виконавчих комітетів рад міст обласного значення;

• прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними та вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

• організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
• здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами та установами, що знаходяться у підпорядкуванні управління освіти і науки облдержадміністрації;

• сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

• забезпечує подання на затвердження статутів підпорядкованих управлінню освіти і науки облдержадміністрації навчальних закладів та установ, бере участь у підготовці їх до реєстрації в установленому законодавством порядку;

• організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів та установ, їх інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів із зазначених питань у межах своєї компетенції. Здійснює ліцензування послуг згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (зі змінами) Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
1) у сфері дошкільної освіти:
догляд за дітьми дошкільного віку;
виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку;
2) у сфері загальної середньої освіти – забезпечення здобуття:
початкової загальної освіти;
базової загальної середньої освіти;
повної загальної середньої освіти;
3) у сфері позашкільної освіти – освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;
4) у сфері професійно-технічної освіти – первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації; професійно-технічне навчання; підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, що прибули в Україну для навчання.

Форма заяви та інші документи щодо ліцензування освітніх послуг – завантажити kmu-1187

• бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І – II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки України відповідні матеріали;

• аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І – II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

• вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

• формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;

• сприяє організації доставки підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

• проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку, розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;

• забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

• спільно з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

• вживає заходів в установленому законодавством порядку щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

• організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

• бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;

• вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

• розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

• забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

• надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

• сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, що підпорядковані управлінню освіти і науки облдержадміністрації; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

• здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, що підпорядковані управлінню, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.