Розвиток науки в закладах вищої освіти Рівненщини

15.05.2019

Розвиток  науки  у закладах вищої освіти Рівненщини у 2018 роціІ кварталі  2019 року

Національний університет водного господарства та природокористування

В  університеті  працює  62  докторів наук, 349 кандидатів наук, 31 дійсний член та член-кореспондент галузевих академій наук України і зарубіжних країн,  86 аспірантів  та 8 докторантів.

За  звітний  період захищено 10  докторських  та 21 кандидатську дисертацію. Функціонує 12 наукових шкіл, 15 науково-дослідних лабораторій. В Університеті працюють  6 спеціалізованих вчених рад, в яких нараховується  12  спеціальностей.

 

В  НУВГП працює Рада молодих вчених.

Молоді науковці університету постійно беруть участь в міжнародних та українських конференціях, семінарах. Щороку проводиться конкурс “Кращий молодий науковець”.  Молоді науковці взяли участь в підготовці та опублікуванні 34 монографії, 24 посібники підручники, 692 статей, з яких 45 входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

За звітний період в університеті виконано:

науково-технічних розробок й послуг за рахунок коштів замовників на 3626,3 тис. грн.), фундаментальних досліджень на 400  тис. грн., прикладних досліджень  на 2188,9  тис. грн.

Науково-педагогічні працівники університету підготували та подали на конкурс понад 40 грантових проектів. Перемогли такі  проекти:

Проект з розвитку креативного кластера у місті Рівному “Visegrad Urban Creativity Clusters Network”. Це проект, що здійснюється за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів;

Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine. Проект за участі Краківського сільськогосподарського університету (Польща), Сільськогосподарського університету в Нітра (Словаччина) та Інституту гідродинаміки Чеської академії наук;

Проект Формування бізнес-середовища з виробництва органічних ягідних культур у транскордонних районах України та Білорусі. Донором грантового проекту є Eastern Partnership Territorial Cooperation (EaPTC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Проект “До циркулярної економіки в органічному сільському господарстві (Towards Circular Economy in Organic Farming. Проект виконується в рамках Cooperation Programme with Eurasia і фінансується Norwegian Centre for International Cooperation in Education.

 

Значна увага в НУВГП приділяється винахідницькій діяльності.

Науковцями  університету отримано 65 патентів України.

Опубліковано 982 статті у  фахових  вітчизняних  виданнях, 182 у закордонних виданнях, у виданнях які входять до наукометричної бази SCOPUS – 71; 49 монографій, 38  підручників, навчальних посібників.

Університетом видаються:

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, за трьома серіями Економічні науки, Технічні науки, Сільськогосподарські науки;

 “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди;

Вісник навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки”;

Стратегія і тактика державного управління. Збірник наукових праць”;

Студентський вісник НУВГП.

Проведено 12 науково-практичних   конференцій всеукраїнського та  міжнародного рівня.

 Наукові та навчально-наукові здобутки університету демонструвалися на:

IV Міжнародній спеціалізованій виставці  “Сучасність. Енергозбереження. Технології.” (СЕТ-2018) (червень 2018 р., м. Рівне);

виставці в рамках Першого форуму регіонів України і Білорусі (жовтень 2018 р., м. Гомель (Білорусь);

виставці інновацій – ІІI Міжнародному Форумі “INNOVATION MARKET” (листопад 2018 р., м. Київ).

 

У 2018 році університет має 128 діючих договорів про співпрацю з навчальними та науковими закладами, адміністративними організаціями, фондами та іншими установами світу.

Понад 180 викладачів відвідали закордонні установи з метою участі в міжнародних конференціях та симпозіумах, підвищенні кваліфікації, короткостроковому та довгострокому стажуванні.

У свою чергу НУВГП відвідали понад 120 науковців та студентів, представників закордонних університетів, установ, які брали участь в наукових та культурних заходах, що проводить університет.

Прикладом співпраці науковців з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування є наступні проекти:

науково-технічний супровід запровадження автоматизованої системи містобудівного кадастру м. Рівне (науковий керівник – к.т.н., доцент        Янчук Р. М., замовник – управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради);

наукові дослідження з відновлення і підтримки сприятливого і гідрологічного режиму та санітарного стану р. Устя (науковий керівник д.с.-г.н., професор Клименко М.О., замовник – департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації);

визначення несучої здатності, тріщиностійкості та деформативності конструктивних залізобетонних елементів сховищ на основі деформаційної методики (науковий керівник д.т.н.,  професор Бабич Є. М., замовник – ДП Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут”);

розроблення системи ідентифікації та моніторингу земель порушених внаслідок видобування бурштину (науковий керівник к.т.н., доцент       Янчук Р. М.,замовник – Міністерство освіти і науки України);

інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (науковий керівник д.е.н., професор Скрипчук П. М., замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень).

 

Національний університет

„Острозька академія”

В університеті працює  34  доктори наук, 103  кандидати наук; дійсних членів та членів-кореспондентів галузевих академій наук України і зарубіжних країн – 2, аспірантів – 88 , докторантів – 4.

Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 3; спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах 3;спеціальностей в кандидатських спеціалізованих вчених радах 3.

Упродовж 2018 року викладачами та аспірантами навчального закладу захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Плідно працюють 12 науково-дослідних центрів, лабораторій; 5  наукових шкіл.

Рада молодих учених Острозької академії об’єднує та координує наукову роботу 45 молодих учених.

 За 201рік членами СНТ “Академік” опубліковано 299 наукових статей, частина з яких була написана у співавторстві (22); 4 студентські статті опубліковано за кордоном.

Студенти і молоді учені є активними учасниками конференцій в Україні та за її межами.

Виступають із доповідями на щорічних “Днях науки” в “Острозькій академії”.

У 2018 році 31 студент взяв участь у наукових конференціях, студентських турнірах, конкурсах, форумах в Україні. Видано 5 студентських наукових збірників та 2 збірники за матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених.

 

Також науковцями Академії виконано 4 фундаментальні наукові дослідження на загальну суму 472 тис. 700 грн.

В університеті функціонують: науково-дослідна лабораторія когнітивної психології; лабораторія перекладу сакральних текстів; лексикографічна лабораторія “Українська індивідуально-авторська неографія”; науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки; Центр вивчення спадщини князів Острозьких; Інститут досліджень української діаспори; Інститут соціальних досліджень; музей історії Національного університету “Острозька академія”; Інститут практичної психології та психотерапії.

Науковці університету є учасниками 3 грантових проектів:

Порівняльне вивчення демократизації: перехідна політика у країнах вишеградської четвірки та Україні (2017-2020);

Вивчення європейських цінностей та ідентичності (01.09.2017-31.08.2020);

Підвищення конкурентоспроможності випускників через створення транскордонної регіональної мережі університетських центрів професійного консультування і кар’єри (01.12.2017 – 31.01.2019).

 

Основними результатами роботи науковців  академії є видання енциклопедичних, монографічних, археографічних праць та статей, присвячених історії філософії, релігійної думки в Україні, історії  міста  Острога, діячам Острозької академії та князям Острозьким.

За 2018 рік  видано 12 монографій, 4 навчальні посібники, 14 наукових збірників, 8  методичних  рекомендацій та  вказівок.

Здійснено 307 публікацій у вітчизняних  та  закордонних  виданнях.

Опубліковано  17  статей у виданнях SCOPUS/Web of Science.

Здійснено публікації наукових статей у виданнях, які належать до іноземних наукометричних баз даних, з них: Index Copernicus – 82, інші зарубіжні видання – 32;

у інших фахових виданнях 44 публікації, а також, 132 інші статті, тези конференції.

Університетом у 2018 році проведено 16 конференцій, у т. ч.: міжнародних – 14,  всеукраїнських – 11, інтернет-конференцій 3.

До спеціалізованих видань університету відносяться журнал “Острозька давнина”, журнали Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, серій “Філологія”, “Історичні науки”, “Психологія”, “Філософія”, “Економіка”  та  альманах “Глобальний світ”.

215 студентів і  викладачів  відвідали  закордонні   заклади вищої освіти з метою участі у наукових дослідженнях, конференціях  в Австрії, Бельгії, Білорусі, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Киргизстані, КНР, Литовській Республіці, Молдові, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словацькій Республіці, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Німеччині, Хорватії, Чеській Республіці та  Швеції.

Рівненський державний гуманітарний університет

У 2018 році в університеті працювали 593 науково-педагогічні працівники, серед них 60 докторів наук, професорів, 367 кандидатів наук, доцентів, 42 аспіранти.

За  звітний  період захищено  12 докторських та 10  кандидатських   дисертацій.

Продуктивно працювала спеціалізована  спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями “Загальна педагогіка та історія педагогіки” та “Теорія і методика професійної освіти”.

Захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій, із них – 1 докторська та 3 кандидатські дисертації захищені викладачами університету.

 

В університеті розвиваються 17 наукових шкіл, діяльність яких спрямована на вирішення актуальних проблем освіти і науки, розробку і впровадження науково-дослідних робіт, підготовку науково-педагогічних кадрів.

На громадських засадах функціонують сучасні науково-дослідні підрозділи:

центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури;

регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу;

центр соціально-політичних досліджень кафедри політичних наук;

науково-методичний центр професійного розвитку педагога;

лабораторія консалтингу дошкільної освіти кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської;

консалтинговий центр факультету документальних комунікацій та менеджменту;

науково-дослідна лабораторія кафедри інформатики та прикладної математики “Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем”;

 науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської молоді “Прогноз” кафедри технологічної освіти;

науково-дослідна лабораторія природничих наук; неографічна лабораторія кафедри української мови імені проф. К. Ф. Шульжука NEOLEX-Рівне;

наукова бібліотека.

Цьогоріч молоді учені брали участь у грантових програмах, проходили стажування за кордоном. Так, доцент Р.Ю. Михальчук реалізував міжнародний грант на дослідження Голокосту в науково-дослідній установі “Яхад-Ін Унум” (м. Париж, Франція). Доцент Н.С. Івчик виконала Стипендіальну програму в Меморіальному музеї Голокосту (м. Вашингтон, США) та отримала стипендію для молодих вчених Центра досліджень Голокосту в Радянському Союзі імені Моше Мірілашвілі, Яд Вашем (м. Єрусалим, Ізраїль).

Професор кафедри української літератури І. В. Захарчук виконує ґрантову програму, надану Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Працює над науково-дослідним проектом “Інверсія культурних ролей: вороги та жертви в українській літературі епохи колективізації та Голодомору”.

Молоді науковці пройшли стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, Вищій школі економіки і інновацій, Інституті Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща), Вільнюському університеті (Литва) та наукове стажування для освітян у Вищій Духовній Семінарії Католицького Апостольства у Варшаві (Польща), Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

Аспірантка кафедри політичних наук Д.В.Довгаль здобула ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт/проектів Зберігаючи пам’ять про Голокост.

 

Завершено виконання фундаментальної НДР “Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією” (науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба).

Загальний обсяг фінансування – 631,494 тис.грн., зокрема на 2018 р. – 215,357 тис. грн.

Отримано 19 охоронних документів (5 авторських свідоцтв і 14 патентів на корисні моделі).

У 2018 році науково-педагогічними працівниками опубліковано 52 монографії, з них 7 за кордоном; 93 підручники і навчальні посібники; 1035 статей , у т.ч.: 104 статті і тези доповідей за кордоном; 217 – статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, із них у зарубіжних виданнях 57.

Через наукову бібліотеку університету забезпечено доступ до електронних баз даних Scopus і Web of Science.

 

В університеті видаються наукові фахові видання категорії “В” з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей наук: “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”, “Психологія: реальність і перспективи”, “Інноватика у вихованні”, “Нова педагогічна думка”, “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”, “Філософія. Педагогіка. Суспільство”.

Фаховий науковий збірник “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”:

науковий збірник (напрями “Мистецтвознавство”, “Культурологія”) та альманах наукового товариства “Афіна”, “Актуальні питання культурології” індексуються у міжнародній наукометричній базі “Index Copernicus” (Польща) та відкритій базі даних Google Академія.

 

Відповідно до плану в університеті організовано та проведено 14 всеукраїнських і 10 міжнародних науково-практичних конференцій, 3 Інтернет-конференції.

На 51 кафедрі університету продуктивно працювали 178 наукових гуртків, проблемних груп і колективів за науковими й творчими напрямами, якими було охоплено 3206 студентів.

Загальний обсяг опублікованих наукових праць студентів становить 987 статей і тез доповідей, з них самостійно 404.

Продовжувалася співпраця з міжнародними науково-освітніми установами Польщі, Ізраїлю, Словаччини, Великобританії, Литви, США, Канади,  Чеської Республіки, Німеччини та Франції.

Науковці університету проходять короткострокове стажування за кордоном. Викладачі факультету іноземної філології залучені до проекту МОН України та Британської Ради в Україні “Шкільний вчитель нового покоління”.

Чимало науково-педагогічних  працівників університету здійснюють керівництво гуртковою роботою та науково-дослідницькою діяльністю учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука

У 2018 році наукові розробки виконували 19 докторів наук, професорів, 86 кандидатів наук, дійсних членів галузевих академій наук – 8; член-кореспондентів галузевих академій наук – 4, дійсних членів національних галузевих академій наук – 1.

Працює аспірантура за 5 спеціальностями: (освітні, педагогічні науки, комп’ютерні науки, журналістика, право, економіка), де навчалися 45 аспірантів.

Наукова діяльність університету спрямовувалася на залучення науково-педагогічних працівників університету до розв’язання важливих наукових завдань, направлених на підвищення ефективності розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, технічних та природничо-географічних проблем.

Захищено 4 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Винахідниками університету отримано 2 патенти на корисну модель. 

У межах наукових напрямів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука сформувалося 8 наукових шкіл, в яких виконувалися дослідження за 9 науковими темами, що мають державну реєстрацію.

В раді молодих вчених університету нараховується 26  чоловік.

На факультетах університету працювали 7 студентських наукових товариств (наукове товариство Джерело економічного факультету, Пошук історико-філологічного факультету, Портал факультету кібернетики, Наука факультету здоров’я фізичної культури і спорту, Лексидіон юридичного факультету, Інтелект факультету журналістики та студентське наукове товариство Інституту педагогічної освіти), в яких активну участь брали більше 310 студентів. 

У 2018 році науково-педагогічними працівниками опубліковано22 монографії, 3 підручники, 6 навчальних посібників; 355 статей  (в тому числі 245 фахових та 45 статей в іноземних виданнях, 5 статей, які входять до науко-метричних баз Scopus або Web of Science); 234 тези виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Науково-педагогічні працівники університету стали учасниками 395 конференцій.

Також видано 2 номери фахового збірника із педагогічних наук “Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ”, збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті”.,

За звітний період в університеті проведено 2 міжнародні та 4 всеукраїнські конференції з проблем економіки, вищої освіти та науки.

Досягнення університету представлено на 1 міжнародній виставці у галузі освіти та науки, а також у 2 міжнародних мистецьких виставках та фестивалях.

Університет активно співпрацює  з органами виконавчої влади в  питанні вирішення  проблемних питань регіону, зокрема, проводилися соціологічні дослідження щодо актуальних питань функціонування та розвитку міста.

Кандидат історичних наук, доцент Жив’юк А. А. очолював науково-редакційну групу з підготовки серії книг “Реабілітовані історією. Рівненська область”.

Університет став учасником програми Erasmus+ КА2, напрям Capacity Building in Higher Education “Журналістська освіта задля демократії в Україні”. Партнерами проекту є Великобританія, Швеція, Ірландія, Польща, Австрія та Нідерланди.

Університетом укладено чимало договорів про наукову та освітню співпрацю з закордонними навчальними закладами Білорусі, Литви, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Бельгії, Словаччини,  Чехії, США, Іспанії.

З метою проведення наукової та викладацької роботи науково-педагогічними працівниками університету здійснено 45 відряджень до іноземних наукових та навчальних закладів. За програмою Подвійний диплом навчалися та відвідували іноземні навчальні заклади 467 студентів.

 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

В інституті працюють 5 докторів наук на постійній основі, 33 – кандидати наук, 17 здобувачів наукового ступеня.

За звітний період захищено 4 дисертації.

Плідно працюють 4 науково-дослідні лабораторії: психології професіоналізму, інноваційних виховних технологій, освітніх технологій, психології освіти (1 наукова школа).

Було подано  три розробки викладачів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти.

Всього опубліковано 434 праці (3 монографії, 1 підручник, 25 посібників, 102  навчально-методичні комплекси, 56 навчальних програм спецкурсів, 26 методичних рекомендацій, 1 буклет, 29 матеріалів конференцій) включаючи  176 статей у фахових вітчизняних виданнях та 15 – у закордонних;

Проведено 7 науково-практичних конференцій всеукраїнського рівня та 2 міжнародного;

 

У Рівненськму обласному інституті післядипломної педагогічної освіти видається науково-методичний журнал “Нова педагогічна думка”, що входить до переліку наукових фахових видань України та зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus international (ICI) і Google Scholar, ISSN 2520-6427.

Науковці  інституту взяли участь у Міжнародному освітньому форумі Інституту розвитку інтелекту Кореї;  круглому столі “Традиції та інновації в додатковій освіті педагогічних працівників в умовах регіону” в Брестському інституті розвитку освіти Білорусії; ІІ Інтернацінальному науковому конгресі в Полонійській академії Ченстохова Польщі.

Підписано меморандуми про співпрацю із Міжнародною молодіжною асоціацією, Гурван-Ерденським педагогічним інститутом (Монголія), Казахським національним аграрним університетом (Казахстан), Улан-Батор Ердемським навчальним університетом (Монголія), Вищим педагогічним інститутом – Гомбе (Демократична Республіка Конґо).

Науково-педагогічними працівниками інституту упроваджено моделі формування органу управління освітою ОТГ і методичного супроводу освіти, створено ефективну систему менеджменту освіти в умовах опорних закладів та модель демократичного управління освітою в ОТГ на адаптивній основі; організовано навчальні семінари для органів управління освітою ОТГ з питань створення внутрішньої системи якості, тренінги, семінари-наради, консультації, виїзні семінари для працівників органів управління освітою районів, міст, ОТГ з децентралізації управління та проблем реалізації НУШ і фахівців ІРЦ.

 

27 березня 2019 року  в облдержадміністрації  проведено засідання конкурсної комісії з призначення обласних премій молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за участю заступника голови обласної державної адміністрації С.Богатирчук-Кривко, працівників управління освіти і науки обласної державної адміністрації, провідних учених області (всього 13 осіб).

Тематика поданих на конкурс 8 робіт різноманітна, зокрема, представлено  роботи з політології, філології, фізичної реабілітації, психології, хімії, історії архітектури, теоретичної механіки та технології в будівництві.

Серед претендентів – представники Національного університету водного господарства  та природокористування, Національного університету “Острозька  академія”, Рівненського державного гуманітарного університету, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука” та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 09 квітня 2019 року №303  „Про призначення обласних премій молодим ученим за заслуги та досягнення  в галузі  фундаментальних і  прикладних досліджень та науково-технічних  розробок” призначено п’ять премій у розмірі десяти тисяч гривень кожна:

АНДРОЩУК Ірині Миколаївні, кандидату політичних наук, доценту кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету, із роботою  “Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії на шляху Євроінтеграції”;

КОВАЛЮ Вадиму Вадимовичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри фізичної культури і спорту, заступнику декана факультету здоров’я, фізичної культури і спорту ПВНЗ „Міжнародний  економіко-гуманітарний університет імені акад. С.Дем’янчука”, із роботою “Авторська програма науково-дослідної та волонтерської роботи з фізичної реабілітації осіб з особливими потребами “На хвилях добра”;

МАКСИМЧУКУ Віталію Васильовичу, кандидату філологічних наук, доценту кафедри української мови і літератури Національного університету „Острозька академія”, із роботою “Словотворчість сучасних поетів Рівненщини”;

СЕРГІЮК Ірині Миколаївні, кандидату архітектури, асистенту кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного  господарства та  природокористування, із роботою  “Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації)”.

Колективу молодих науковців у складі: МАРЧУКА Віталія Вікторовича, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства,

СТЕПАСЮКА Юрія Олександровича, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства,

КОВАЛИК Ірини Володимирівни, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства Національного університету водного  господарства та  природокористування, із роботою “Розробка технології швидкотверднучих бетонів для конструкцій цивільного та оборонного призначення”.

Виплата премій здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на Обласну програму підтримки молоді на  2016 – 2020 роки.

 

Водночас існує ряд питань, які перешкоджають сталому науково-технічному розвитку, а саме:

 • недостатнє фінансування з боку держави науково-дослідної діяльності;
 • обмеженість міжнародних науково-технічних програм та проектів співробітництва;
 • недостатня кількість науково-інноваційних оргструктур;
 • орієнтованість джерел фінансування на короткотермінову окупність;
 • відсутність мотивації бізнесу на співпрацю з університетами (пільга на податок на реалізацію інноваційного продукту, пільга на ввезення нових технологій і обладнання, пільга за кожний придбаний патент ЗВО тощо);
 • недостатня кількість заходів на рівні наука – бізнес та дорога вартість за участь у них;
 • відсутність налагодженої законодавчо підкріпленої постійної співпраці між органами місцевої влади і громад (ОТГ). Мають діяти закони, які б стимулювали укладання таких договорів, наприклад, збільшення фінансування місцевих бюджетів тощо;
 • недосконала система мотивації та стимулювання творчої праці, відтік наукових працівників.
 • неврегульованість багатьох питань інтелектуальної, зокрема, промислової власності, та нестача належним чином підготовлених фахівців цього профілю.

Необхідною умовою науково-інноваційного розвитку є свідоме формування національної інноваційної системи, яке вимагає поєднання зусиль всіх учасників інноваційного процесу – регіонів та громад, усвідомлення необхідності інноваційного шляху розвитку національної економіки. У зв’язку з цим для реалізації стратегії розвитку національної інноваційної системи України слід вирішити такі завдання:

 • сформувати системний підхід до забезпечення законодавчо-нормативної бази;
 • удосконалити систему державного управління інноваційними процесами;
 • створити дієву систему ресурсного забезпечення економічного стимулювання;
 • запровадити пільгову систему оподаткування інноваційних виробництв, засновниками яких виступають заклади вищої освіти;
 • підвищувати рівень програмно-цільового забезпечення при реалізації державних науково-технічних інноваційних пріоритетів;
 • розвивати інноваційні структури і технології;
 • запровадити механізми державної підтримки закордонного патентування;
 • удосконалити систему взаємодії між галузевими міністерствами та закладами вищої освіти;
 • створити постійно діючу систему співробітництва між закладами вищої освіти та органами державної влади та громадами;
 • розробити та прийняти Державну програму з інноваційного оновлення матеріальної бази університетів.

Вирішення цих завдань можливе за умови встановлення рамкових умов розвитку інноваційного бізнесу, стабільності державного керування сферою розробок і досліджень, розроблення стратегії інноваційного розвитку економіки, формування державної інноваційної політики та її нормативно-правового забезпечення, чіткої постановки цілей і завдань у взаємодії центральної та регіональної влад, проведення прогнозування технологічного розвитку й визначення його пріоритетів, підтримки розвитку інноваційної інфраструктури, розроблення заходів зі стимулювання інноваційної діяльності, рівноправної участі науки, бізнесу і держави в реалізації інноваційної політики за безумовного пріоритету фундаментальних досліджень.