Попереднє оголошення щодо закупівлі обладнання для майстерень професійно-технічних навчальних закладів

29.07.2016

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в рамках виконання проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» оприлюднює попереднє оголошення на закуплю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів (відповідно до вимог ЄС).

 

Європейська комісія

Програми зовнішнього співробітництва

Бюро зі співробітництва EuropeAid, B-1049 Брюссель, Бельгія

 

ПОПЕРЕДНЄ ОГОЛОШЕННЯ НА ПОСТАВКУ ОБЛАДНАННЯ

Категорія закупівлі – товари.

Назва контракту: Контракт на закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської та Волинської областей.

Область / регіон: Європа (не ЄС)

Країна/країни: Україна

Єдиний закупівельний класифікатор (ЄЗК) – описує предмет закупівлі

(для додаткової інформації щодо кодів ЄЗК, дивіться Розділ щодо частих запитань, за посиланням: http://simap.ted.europa.eu/en/web/simap/cpv)

 

Основний класифікатор (dddddddd-d)

 

Додатковий класифікатор (XXdd-d) 
Основний предмет закупівлі об’єкт: 
 

43810000-4: Деревообробне обладнання

АА01-1 Метал FA01-6 Для використання в навчальних цілях
 

Додатковий предмет(ти) закупівлі:

 

 

42662000-4: Зварювальне обладнання

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

 

16700000-2 Трактори

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

 

42715000-1 Швейне обладнання

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

 

31600000-2 Електрообладнання та апаратура.

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

31682210-5 Вимірювальні прилади і апаратура контролю.

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

42214000-9 Варильні печі, сушарки для сільськогосподарської продукції та обладнання для приготування їжі або опалення

 

 

АА01-1 Метал

 

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

30238000-6 Електрообладнання, апаратура, прилади та витратні матеріали; освітлення

 

АА01-1 Метал

 

FA01-6 Для використання в навчальних цілях

 

1) Посилання на публікацію (EuropeAid/xxxxxx/x/xxx/xxxxx) – відсутня

2) Процедура – відкрита (міжнародні відкриті торги)

3) Програма – Підтримка політики регіонального розвитку

4) Фінансування  – згідно грантового контракту

5) Організація-замовник – Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

відповідальна особа – Коржевський Петро Миколайович, заступник начальника управління

офіс (каб). 208, Майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013

Тел. (0362) 26-47-39

Факс: (0362) 62-34-62

e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.ua

6) Вид контракту – (лише для майбутнього контракту про надання послуг) – не зазначається

7) Опис контракту: В рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» заплановано провести закупівлю обладнання для майстерень професійно-технічних навчальних закладів.

8) Кількість та назви лотів (мінімум 2 – максимум 20): 12 лотів

Лот №1: Деревообробне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №2: Деревообробне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу у Волинській області.

Лот №3: Електрогазозварювальне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №4: Електрогазозварювальне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу у Волинській області.

Лот №5: Електровимірювальне та електромонтажне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №6: Швейне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №7: Швейне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу у Волинській області.

Лот №8: Сільськогосподарські машини для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №9: Сільськогосподарські машини для майстерні професійно-технічного навчального закладу у Волинській області.

Лот №10: Автослюсарне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

Лот №11: Автослюсарне обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу у Волинській області.

Лот №12: Пекарське обладнання для майстерні професійно-технічного навчального закладу в Рівненській області.

9) Бюджет: не зазначається.

10)             Очікуваний строк публікації оголошення про проведення закупівель: кінець серпня – початок вересня 2016 року.

Додаткова інформація – Реєстраційна картка проекту міжнародної-технічної допомоги видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України № 3120 від 20.10.2014 року. Контракт не буде обкладатися податком на додану вартість (ПДВ), обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру.

11)             Законодавче регулювання:

– Рамкова  угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств ратифікована Законом України № 360-IV від 19.12.2012.

– Фінансова угода до Програми «Підтримки політики регіонального розвитку в Україні» від 19.12.2012.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про встановлення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

– Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС 2013.1. (PRAG 2013.1)

12)             Дата оприлюднення даного повідомлення – 29 липня 2016 року.

 

Застереження:

Повідомлення про початок закупівель буде оприлюднено не раніше ніж 30 календарних днів від дати оприлюднення цієї публікації.

На даній стадії жодні заявки чи запити про надання інформації не повинні надсилатися 

 

European Commission

External cooperation programmes

EuropeAid Co-operation Office, B-1049 Brussels, Belgium

 

CONTRACT FORECAST NOTICE 

Contract category – supplies

Contract title: Purchase Contract for equipment for vocational schools in Rivne and Volyn regions.

Location: Europe (non EU)

Country/countries: Ukraine (UA)

Common Procurement Vocabulary (CPV) – describes subject of procurement contract

(For more information about CPV codes, see FAQ, available at: http://simap.ted.europa.eu/en/web/simap/cpv)

 

Main vocabulary (dddddddd-d)  Supplementary vocabulary (XXdd-d) 
Main object:
 

43810000-4: Woodworking equipment

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

Additional object(s):

 

42662000-4: Welding equipment

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

16700000-2 Tractors

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

42715000-1 Sewing machines

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

31600000-2 Electrical equipment and apparatus

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

31682210-5 Instrumentation and control equipment

 

АА01-1 Metal

 

FA01-6 For educational use

 

42214000-9 Cooking ovens, dryers for agricultural products and equipment for cooking or heating

 

 

АА01-1 Metal

 

 

FA01-6 For educational use

 

31000000-6 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

 

 

АА01-1 Metal

 

 

FA01-6 For educational use

 

1) Publication reference (EuropeAid/xxxxxx/x/xxx/xxxxx) – none

2) Procedure – open (International open tender procedure)

3) Programme – Support to Ukraine’s Regional Development Policy

4) Financing  – according to the grant contract

5) Contracting authority – Department of Education and Science Rivne Regional State Administration

Contact person – Petro Korzhevsky, Deputy Chairman

208, Maidan Prosvity, 2, Rivne, 33013

Tel. (0362) 26-47-39

Fax: (0362) 62-34-62

e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.ua

6) Nature of Contract (for Service Contract Forecast only) – none

7) Contract description: Equipment for vocational schools wil be purchased by the EU project Improving Vocartional Training System According to the Needs of the  Volyn sub-regional Economy.

8) Numbers and titles of lots (The contract is divided into lots: MIN=2 MAX=20): 12 Lots.

Lot No. 1: Woodworking equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 2: Woodworking equipment for a workshop of vocational school in Volyn region.

Lot No. 3: Electric gas welding equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 4: Electric gas welding equipment for a workshop of vocational school in Volyn region.

Lot No. 5: Electrical measuring instruments and electrical installation equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 6: Sewing equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 7: Sewing equipment for a workshop of vocational school in Volyn region.

Lot No. 8: Agricultural machinery for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 9: Agricultural machinery for a workshop of vocational school in Volyn region.

Lot No. 10: Car repair station equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

Lot No. 11: Car repair station equipment for a workshop of vocational school in Volyn region.

Lot No. 12: Bakery equipment for a workshop of vocational school in Rivne region.

9) Budget (for Service Contract Forecast only) – not specified

10)             Intended timing of publication of procurement notice: September 2016

11)             Additional information:

Registration Card No. 3120 of international technical assistance project is issued by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine as of October 20, 2014. Value-added tax (VAT), customs due, import duty, and other fees and duties are not to be imposed on the contract.

12)             Legal basis (Regulation or other instrument under which this contract is to be financed)

– Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of the European Communities was ratified by the Law of Ukraine No. 360-IV as of December 19, 2012.

– Financial Contract to the Program “Support to Ukraine’s Regional Development Policy” as of December 19, 2012.

– Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On creation of the single system of attraction, use and monitoring of the international technical assistance”.

– Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions 2013.1. (PRAG 2013.1)

13)             Date of dispatch of this notice – 29/07/2016.

 

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this contract forecast and the publication of the corresponding procurement notice. No applications or requests for information should be sent at this stage.