Положення про управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації
від 14 січня 2013 року № 11

1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (далі – управління). Повне найменування: управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Скорочена назва: управління освіти і науки облдержадміністрації.
1.2 Юридична адреса управління: майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33028.
1.3 Управління є структурним підрозділом Рівненської обласної державної адміністрації і підпорядковується голові Рівненської обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.
1.4 Управління утримується за рахунок державного бюджету і є неприбутковим.
1.5 Управління є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.
1.6 Управління набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
1.7 Управління у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією на території Рівненської області.
1.8 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, а також цим положенням.
1.9 Діловодство в управління ведеться державною мовою.

2. Основні завдання управління

2.1 Головним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти на території Рівненської області.
2.2 Основними завданнями управління є: участь у забезпеченні реалізації на території Рівненської області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, фізичної культури та спорту; забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти; забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону; здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління Рівненської обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного забезпечення; управління навчальними закладами та установами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні; здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які безпосередньо підпорядковані управлінню, оприлюднення результатів атестації; забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності; участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій; здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці; сприяння розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами області; сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці; сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів; забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань; організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, сприяння розвитку фізичної культури; сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; організація і проведення фізкультурно-спортивних, туристичних заходів серед учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області.
2.3 Управління відповідно до покладених на нього завдань: здійснює керівництво і контроль за діяльністю відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь виконавчих комітетів рад міст обласного значення; координує роботу відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь виконавчих комітетів рад міст обласного значення, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, групи з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти, централізованих бухгалтерій при управлінні освіти і науки облдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів; аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм; бере участь у прогнозуванні потреб регіону в фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів; організовує і здійснює контроль роботи державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, утворенню освітніх округів тощо; вносить Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; забезпечує подання на затвердження статутів підпорядкованих управлінню навчальних закладів та установ; організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території області, їх державне інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України; проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції; співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад; бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відповідні матеріали; аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, умови контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів; вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників; забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України; впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти; вносить на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надає навчальним закладам статусу експериментальних; формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту; організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних н2авчальних закладів; залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством; проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді; забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; спільно з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу; співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх; вживає заходів у встановленому законодавством порядку щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах; організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти; розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціального захисту учасників навчально-виховного і наукового процесу; контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ; сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нові технології та їх складові частини, виходячи з потреб регіону, вживає заходів щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства; сприяє розвитку діючих та створює нові форми науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансфер технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо; бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій; бере участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону; контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ регіону, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади; вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування; розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці; забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів з усунення причин, що зумовили їх появу; готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечує захист прав інтелектуальної власності в регіоні, що належать до його компетенції; надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу; подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучає іноземні інвестиції для технологічного переоснащення підприємств регіону; сприяє створенню регіональної бази даних про технології та їх складових, забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби регіону з метою залучення інвестицій; здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу регіону та можливостей щодо залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств; бере участь у межах своїх повноважень в організації на території Рівненської області виставково-ярмаркових заходів; координує роботу вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні; готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, забезпечує їх виконання; розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, розвитку фізичної культури та спорту; готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями; сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, що підпорядковані управлінню освіти і науки облдержадміністрації; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо; здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, що підпорядковані управлінню, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи; здійснює разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді; здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти; готує та затверджує в установленому порядку положення про проведення спортивних змагань та положення про позашкільні заходи за напрямами позашкільної освіти, учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів; комплектує збірні команди з видів спорту учнів (вихованців) навчальних закладів, підпорядкованих органам управління освітою; організовує проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану в межах коштів, виділених на розвиток фізкультури та спорту; організовує проведення позашкільних заходів за напрямами позашкільної освіти учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів відповідно до плану заходів; вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи; сприяє регіональним центрам “Інваспорт” та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед дітей-інвалідів; забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції; проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності; забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в управлінні; сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів галузі освіти, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу; надає адміністративні послуги; вносить пропозиції до проекту обласного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність; розробляє проекти розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, рішення Рівненської обласної ради, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку; бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади; бере участь у межах компетенції у розробленні розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, рішень Рівненської обласної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; бере участь у підготовці звітів голови Рівненської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Рівненської обласної ради; готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Рівненської обласної державної адміністрації; забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади; здійснює повноваження, делеговані Рівненською обласною радою; забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; організує роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); проводить спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання; забезпечує захист персональних даних; здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Права управління

3.1 Управління для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право: одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо; вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Рівненської обласної державної адміністрації у галузі освіти; подавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів; користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру; скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції. за дорученням голови Рівненської обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону; створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України впроваджувати їх у практику; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методич­ного характеру; залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фон­дами тощо; організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції; брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів та установ, що підпорядковані управлінню освіти і науки облдержадміністрації; вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ, що підпорядковані управлінню; представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах усіх інстанцій під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія з іншими органами влади Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Рівненської обласної державної адміністрації, органами Рівненської обласної ради, територіальними органами міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Організаційно – розпорядча діяльність

5.1 Безпосереднє керівництво управлінням здійснює начальник.
5.2 Начальником управління може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5 років.
5.3 Начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.
5.4 Начальник управління підзвітний Рівненській обласній державній адміністрації і організовує виконання її рішень.
5.5 Начальник управління: здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; подає на затвердження голові Рівненської обласної державної адміністрації Положення про управління, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці; затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними; планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Рівненської обласної державної адміністрації; вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління; звітує перед головою Рівненської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності; може входити до складу колегії Рівненської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень; може брати участь у засіданнях Рівненської обласної ради; представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Рівненської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Рівненської обласної державної адміністрації; спрямовує і координує діяльність відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти виконавчих комітетів рад міст обласного значення та підпорядкованих закладів та установ; видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням та забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер на державну реєстрацію в головне управління юстиції у Рівненській області; подає на затвердження голови Рівненської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації кошторису управління; здійснює добір кадрів; організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління; призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності; погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти виконавчих комітетів рад міст обласного значення, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів; проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління; забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в управління інформації з обмеженим доступом; здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
5.6 Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління утворює колегію у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління, інших відповідальних працівників структурного підрозділу, начальників відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти виконавчих комітетів рад міст обласного значення, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів.
5.7 До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Рівненської обласної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.
5.8 Склад колегії та положення про колегію затверджується розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації за поданням управління.
5.9 Рішення колегії затверджується наказами управління.
5.10 Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Рівненської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
5.11 Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при управлінні можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).
5.12 Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при управлінні можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
5.13 Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова Рівненської обласної державної адміністрації за поданням управління.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes